Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Bij het ondertekenen, bevestigen per e-mail of mondeling bevestigen van een overeenkomst met Web Retail Company BV erkent de klant dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen, hiermee akkoord gaat en afziet van zijn/haar eigen voorwaarden.

1.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen door en overeenkomsten met Web Retail Company BV.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk door een schriftelijk ondertekende overeenkomst met Web Retail Company BV waarop alle afwijkingen op de algemene voorwaarden vermeld zijn.

1.4 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

2. Offertes

2.1 Elke offerte van Web Retail Company BV is geheel vrijblijvend en niet bindend totdat deze door beide partijen ondertekend wordt, bevestigd wordt per email of mondeling bevestigd wordt voor akkoord.

2.2 Een offerte blijft 2 maanden geldig tenzij anders vermeld. Binnen deze twee maanden moet de ondertekende offerte terug bezorgd zijn aan Web Retail Company BV. Vanaf het moment dat de klant deze termijn overschrijdt kunnen het bedrag, het uurtarief en de leveringstermijn van de offerte gewijzigd worden.

2.3 Wijzigingen bovenop de oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig wanneer deze opgesomd worden in een aanvullende offerte die door beide partijen ondertekend wordt voor akkoord of per e-mail/mondeling bevestigd worden voor akkoord.

2.4 Een ondertekende offerte vervangt elke andere voorgaande, zowel schriftelijke als mondelinge, afspraak.

3. Prijzen en uitvoering

3.1 lle prijzen en leveringstermijnen zijn niet bindend voor Web Retail Company BV en kunnen aangepast worden indien de omstandigheden zich daartoe verplichten. Wijzigingen hieraan kunnen nooit leiden tot een schadevergoeding, terugname, prijsvermindering of verbreking van de overeenkomst.

3.2 De uitvoering van de, volgens de offerte vastgelegde werken, vangen ten vroegste aan van zodra het voorschot van 20% op het totale offertebedrag ontvangen is, tenzij anders vermeld op de offerte.

3.3 Een annulatie of fundamentele wijziging van een ondertekende offerte kan zolang Web Retail Company BV nog geen werken uitgevoerd heeft. Bij annulatie moet een schadevergoeding van 20% van de totale prijs betaald worden. In geval van fundamentele wijzigingen dient in overleg een bij-akte aan de overeenkomst opgemaakt te worden.

3.4 Indien werd afgesproken dat de uitvoering in fasen zal gebeuren zal er per fase een goedkeuring gevraagd worden. Werken aan volgende fasen vangen pas aan vanaf het moment dat de vorige fase schriftelijk goedgekeurd is.

3.5 Web Retail Company BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan onjuiste of onvolledige input van de klant.

3.6 Indien er in de offerte vermeld wordt dat bepaalde gegevens of documenten nodig zijn van de klant en deze worden niet tijdig aangeleverd, kan dit gevolgen hebben op de leveringstermijn.

3.7 Web Retail Company BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, al dan niet in onderaanneming, zonder goedkeuring van de klant.

4. Beëindiging

4.1 De leveringstermijn eindigt bij voorlopige oplevering of publicatie op het internet. Deze oplevering gaat steeds gepaard met een bericht van Web Retail Company BV.

4.2 Tot 15 werkdagen na deze voorlopige oplevering kan de klant nog opmerkingen doorgeven aan Web Retail Company BV. Na deze termijn wordt de oplevering als definitief beschouwd en zullen verdere aanpassingen uitgevoerd worden aan het vooraf afgesproken uurtarief. De definitieve oplevering geschiedt stilzwijgend maar kan gepaard gaan met een bericht van Web Retail Company BV.

4.3 Bij het beëindigen van overeenkomsten voor de definitieve oplevering blijft het oorspronkelijke offertebedrag of factuurbedrag onverminderd verschuldigd, vermeerderd met de kosten die Web Retail Company BV moet maken als gevolg van deze beëindiging en een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat nog zou gefactureerd worden.

4.4 Web Retail Company BV kan een overeenkomst met de klant beëindigen wanneer laatstgenoemde zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en aanvullende overeenkomsten.

4.5 Indien de klant geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren heeft Web Retail Company BV het recht om de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. De klant heeft in dat geval geen enkel recht op enige schadevergoeding.

5. Klachten

5.1 Aangeleverde diensten moeten door de klant grondig getest worden. Indien er ernstige gebreken vastgesteld worden in de werking van de aangeleverde website, die door grondig testen van de klant konden worden blootgesteld voor de definitieve oplevering, worden deze verholpen op kosten van Web Retail Company BV.

5.2 Klachten over geleverde diensten dienen schriftelijk aan Web Retail Company BV te worden bezorgd binnen de 8 dagen na oplevering.

5.3 Klachten met betrekking tot de factuur dienen schriftelijk aan Web Retail Company BV te worden bezorgd binnen 8 dagen na de factuurdatum.

5.4 Klachten dienen steeds vergezeld te zijn van een duidelijke en volledige omschrijving van de oorzaak van de klacht.

5.5 Indien de termijn van 8 dagen wordt overschreden, worden de diensten en/of facturen beschouwd als goedgekeurd en is betaling van het volledige factuur- bedrag verschuldigd.

6. Hosting en domeinnamen

6.1 Voor de hosting van websites en registratie van domeinnamen doet Web Retail Company BV beroep op een gespecialiseerde partner.

6.2 De rechten verbonden aan domeinnamen die via Web Retail Company BV besteld worden, komen steeds toe aan de klant.

6.3 Alle hostingcontracten worden aangegaan op jaarbasis en kunnen opgezegd worden ten laatste 2 maanden voor de vervaldag. Bij laattijdige opzeg is het bedrag voor het volgende jaar verschuldigd.

6.4 Indien de betaling van één of meerdere hostingfacturen uitblijft kan Web Retail Company BV vanaf 8 dagen na de factuurdatum de website deactiveren. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft onverminderd verschuldigd. Web Retail Company BV is niet verantwoordelijk voor schade of andere gevolgen veroorzaakt door deze deactivatie.

6.5 De klant staat zelf in voor de transfer van een website bij het beëindigen van een hostingcontract bij Web Retail Company BV. Eventuele assistentie hierbij zal aangerekend worden aan het op dat moment geldende uurtarief.

7. Ontwikkeling

7.1 Indien de geleverde diensten bestaan uit online diensten, web-applicatie, website, … (niet beperkende lijst) garandeert Web Retail Company BV de goede werking in de meest actuele browsers, dit houdt in dat de A‐graded-browsers (http://yuilibrary.com/yui/environments/) ondersteund worden, met als beperking dat enkel de laatste 3 stabiele versies van Internet Explorer ondersteund worden.
De exacte ondersteunde versies kunnen opgevraagd worden bij Web Retail Company BV vóór ondertekening van de offerte.

8. Facturen en betalingsmodaliteiten

8.1 Alle facturen zijn ten laatste 14 dagen na de factuurdatum verschuldigd tenzij anders vermeld op de factuur. Dit door overschrijving op het rekeningnummer van Web Retail Company BV.

8.2 Elke betaling gebeurt in 3 fasen tenzij anders overeengekomen en vermeld op de offerte. Na goedkeuring van de offerte, maar voor aanvang van de werken wordt een voorschotfactuur opgesteld en verstuurd van 20% van het afgesproken bedrag. Bij de opstart van het project wordt een factuur opgesteld voor 50% van het afgesproken bedrag. Bij definitieve oplevering wordt een factuur opgesteld voor de resterende 30% van het afgesproken bedrag en wordt extra werk, niet voorzien in de offerte, tot op datum van de definitieve oplevering afgerekend.

8.3 Vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn overschreden heeft is hij/zij in gebreke en is hij/zij de officiële rentevoet inzake de wetgeving op betaling- achterstand in handelstransacties over het openstaande bedrag verschuldigd. Bovendien is er ook een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van € 200,00. Web Retail Company BV zal de uitvoering van alle werken opschorten totdat de klant de vervallen facturen en de schadevergoeding heeft betaald.
8.4 De klant is pas eigenaar van de geleverde goederen en/of diensten van zodra deze alle openstaande facturen met betrekking tot het geleverde goed of dienst heeft betaald.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Bij samenwerking met derden aanvaardt Web Retail Company BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid van deze derden. Web Retail Company BV kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derde leveranciers.

9.2 Bij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is de aansprakelijkheid van Web Retail Company BV beperkt tot de terugbetaling van het door de klant betaalde bedrag of het opnieuw uitvoeren van de werken, naar keuze van Web Retail Company BV. In geen geval kan Web Retail Company BV aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade zoals daling van omzet, verlies van cliënteel, verhoging in kosten, … (niet beperkende lijst).

9.3 Web Retail Company BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van het materiaal, aangeleverd door de klant, dat op de website is aangebracht, noch voor de inhoud van de website ingegeven door de klant via het Content Management Systeem (CMS). Hieronder valt elke tekst, afbeelding, link, instelling, … (niet beperkende lijst) die kan aangepast worden door de klant in het CMS.

9.4 De klant blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verzamelt, verspreidt en publiceert. Alle nodige auteursrechten, onkosten, boetes of vergoedingen zijn ten laste van de klant.

9.5 De klant moet er rekening mee houden dat informatie verstuurd via het internet kan onderschept worden door derden. Web Retail Company BV kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de verzenden van geheime of vertrouwelijke informatie via het internet.

9.6 Web Retail Company BV is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies bij het falen van de infrastructuur (zowel hard als software) waarop de website gehost staat. De klant dient zich hier zelf voldoende tegen te beveiligen.

10. Overmacht

10.1 Web Retail Company BV is niet aansprakelijk als er sprake is van een overmacht situatie. In deze gevallen kan de klant geen schadevergoeding of prijsvermindering eisen.

10.2 Bij tijdelijke overmacht situaties zal Web Retail Company BV de overeenkomst alsnog proberen na te komen maar kan de leveringstermijn aangepast worden.

10.3 Indien de overeenkomst niet meer kan nageleefd worden zullen alle werken tot aan het moment van de overmacht gefactureerd worden.

11. Eigendomsrecht

11.1 Alle materiaal gemaakt door Web Retail Company BV mag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor het materiaal in de eerste plaats gemaakt is, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven.

11.2 Web Retail Company BV behoudt het recht om de kennis verworven tijdens het uitvoeren van de opdracht ook in andere opdrachten te gebruiken behalve wanneer daarbij vertrouwelijke informatie zou doorgespeeld worden aan derden.

11.3 De ontwerpen, logo’s, tekeningen, … (niet beperkende lijst) die aangeleverd worden door derden, waarmee Web Retail Company BV een overeenkomst heeft, vallen onder de voorwaarden van die derde. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Web Retail Company BV vóór ondertekening van de offerte.

11.4 Het CMS valt onder de voorwaarden die gespecificeerd zijn bij het pakket. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Web Retail Company BV vóór ondertekening van de offerte.

12. Referenties

12.1 De klant gaat akkoord dat de ontwikkelde website in het portfolio van Web Retail Company BV kan worden opgenomen of gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

13. Verwerking vertrouwelijke gegevens

13.1 De coördinaten van de klant en vertrouwelijke gegevens die tijdens het proces aan Web Retail Company BV bezorgd zijn, zullen enkel voor intern gebruik dienen en zullen in geen geval aan derden verstrekt worden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Beide partijen zullen technische informatie en beroepsgeheimen nooit publiek maken of delen met derden, zelfs nadat de overeenkomst is beëindigd.

13.2 De klant kan op elk moment de coördinaten bijgehouden door Web Retail Company BV laten wijzigen of verwijderen.

13.3 De klant dient Web Retail Company BV bij adreswijziging, wijziging in contactgegevens, emailadres, domeinnamen, … (niet beperkende lijst) onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien dit niet gebeurt is de klant volledig aansprakelijk voor de schade geleden door Web Retail Company BV ten gevolge van deze nalatigheid.

14. Nietigheid

14.1 Indien één of meerdere artikels van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak nietig verklaard worden blijven de overige artikels gelden. De nietig verklaarde artikels zullen door overleg van de klant en Web Retail Company BV vervangen worden door nieuwe artikels.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Web Retail Company BV is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de geldigheid, uitvoering, interpretatie, toepasselijkheid, opzeg of beëindiging van de overeenkomsten met Web Retail Company BV of deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank te Brugge bevoegd.

15.2 In het geval van geschillen, met uitsluiting van de geschillen omtrent de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om beroep te doen op een erkend bemiddelaar alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, dit op straffe van on-ontvankelijkheid.